Jonathan Adashek

SVP Marketing & Communications, IBM